Persbericht

Nieuwe Raad van Bestuur met evenveel vrouwen als mannen

24 februari 2023

Nieuwe Raad van Bestuur met evenveel vrouwen als mannen

De raad van bestuur van Quest for Growth stelt voor om de mevrouw Véronique van Ockenburg-Léonard te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder van Quest for Growth. Véronique van Ockenburg-Léonard is gedelegeerd bestuurder van Bank Van Breda. Ze heeft een overvloed van ervaring als CEO, CFO, Chief Credit Officer, Head of Data & Business Insights en lid van de raad van bestuur en het auditcomité bij verschillende bedrijven.

Daarnaast wordt mevrouw Sabine Vermassen voorgedragen als nieuwe bestuurder op voorstel van de houders van de preferente aandelen. Sabine Vermassen is lid van het directiecomité van Capricorn Partners sinds 2017 en effectieve leider van Quest for Growth sinds 2022.

De raad van bestuur stelt verder voor om de heer Philippe de Vicq de Cumptich, mevrouw Regine Slagmulder, de heer Jos Peeters en de heer Paul Van Dun, van wie de mandaten aflopen in maart 2023 te herbenoemen als bestuurder. De heer Jos Clijsters, nu benoemd op voordracht van de houders van de (af te schaffen) klasse B- aandelen tot 2024, zou worden herbenoemd als bestuurder op voordracht van de houders van de gewone aandelen voor een termijn van 3 jaar tot 2026.

Deze voorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van 30 maart 2023 en zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en van de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde statutenwijziging waarbij o.a. de houders van preferente aandelen nog twee kandidaat bestuurders kunnen voordragen in de plaats van vier.

De heer Antoon De Proft, de heer René Avonts, de heer Michel Akkermans en mevrouw Liesbet Peeters hebben aangegeven dat zij zich niet meer voor een nieuw mandaat beschikbaar zullen stellen.

De raad van bestuur wenst zijn oprechte dank uit te drukken aan de afscheidnemende bestuurders voor hun jarenlange bijdrage aan de goede werking van Quest for Growth. Antoon De Proft is 12 jaar lang onafhankelijk bestuurder en de eerste onafhankelijke voorzitter van Quest for Growth. René Avonts is bestuurder sinds de prille start van Quest for Growth in 1998 en was in de periode van 2003 tot 2012 gedelegeerd bestuurder van de beheerder van Quest for Growth. Michel Akkermans en Liesbet Peeters waren bestuurder sinds respectievelijk 2004 en 2017.

Na de voorgestelde wijzigingen zou de raad van bestuur van Quest for Growth bestaan uit acht leden (waarvan twee niet bezoldigd), in plaats van tien leden op dit moment. Naast een vertegenwoordiging van drie onafhankelijke bestuurders, die beantwoorden aan de vereisten van de Belgische code voor deugdelijk bestuur, zou de raad evenwichtig samengesteld zijn uit evenveel vrouwen als mannen.

De raad van bestuur heeft de intentie mevrouw Brigitte de Vet-Veithen aan te duiden als nieuwe voorzitter ter vervanging van de heer Antoon De Proft. Zij is Vice President van Materialise en staat aan het hoofd van Materialise Medical. Mevrouw de Vet-Veithen is onafhankelijk bestuurder van Quest for Growth sinds maart 2022.

Verder is gepland om het audit- en risicocomité samen te stellen met de volgende leden: de heer Paul Van Dun (voorzitter), mevrouw Regine Slagmulder en mevrouw Véronique van Ockenburg-Léonard. Het benoemings- en remuneratiecomité zou als volgt samengesteld worden: mevrouw Brigitte de Vet-Veithen (voorzitter), de heer Jos Clijsters en de heer Paul Van Dun.